ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಎ

 1. ಎ1 ಬೈಬಲ್‌ ಭಾಷಾಂತರದ ಹಿಂದಿರೋ ತತ್ವಗಳು

 2. ಎ2 ಈ ಭಾಷಾಂತರದ ವಿಶೇಷತೆ

 3. ಎ3 ನಮಗೆ ಬೈಬಲ್‌ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು?

 4. ಎ4 ಹೀಬ್ರು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹೆಸ್ರು

 5. ಎ5 ಕ್ರೈಸ್ತ ಗ್ರೀಕ್‌ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹೆಸ್ರು

 6. ಎ6-ಎ ಚಾರ್ಟ್‌: ಯೆಹೂದದ ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ರಾಜರು, ಪ್ರವಾದಿಗಳು (ಭಾಗ 1)

 7. ಎ6-ಬಿ ಚಾರ್ಟ್‌: ಯೆಹೂದದ ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ರಾಜರು, ಪ್ರವಾದಿಗಳು (ಭಾಗ 2)

 8. ಎ7-ಎ ಯೇಸು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮುಖ್ಯ ಘಟನೆಗಳು

 9. ಎ7-ಬಿ ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮುಖ್ಯ ಘಟನೆಗಳು

 10. ಎ7-ಸಿ ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮುಖ್ಯ ಘಟನೆಗಳು—ಗಲಿಲಾಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ (ಭಾಗ 1)

 11. ಎ7-ಡಿ ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮುಖ್ಯ ಘಟನೆಗಳು—ಗಲಿಲಾಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ (ಭಾಗ 2)

 12. ಎ7-ಇ ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮುಖ್ಯ ಘಟನೆಗಳು—ಗಲಿಲಾಯ ಮತ್ತು ಯೂದಾಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ (ಭಾಗ 3)

 13. ಎ7-ಎಫ್‌ ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮುಖ್ಯ ಘಟನೆಗಳು—ಯೋರ್ದನಿನ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ

 14. ಎ7-ಜಿ ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮುಖ್ಯ ಘಟನೆಗಳು—ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಕೊನೆ ಸೇವೆ (ಭಾಗ 1)

 15. ಎ7-ಎಚ್‌ ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮುಖ್ಯ ಘಟನೆಗಳು—ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಕೊನೆ ಸೇವೆ (ಭಾಗ 2)