ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಪ್ರಶ್ನೆ 15

ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ?

“ದ್ವೇಷ ಇರೋ ಮನೇಲಿ ಮಾಂಸದೂಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ, ಪ್ರೀತಿ ಇರೋ ಮನೇಲಿ ತರಕಾರಿ ಊಟ ಮಾಡೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು.”

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 15:17

“ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇವರು. ನಿನ್ನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಬೋಧಿಸುವವನು ನಾನೇ, ನೀನು ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಂತ ನಿನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸುವವನು ನಾನೇ.”

ಯೆಶಾಯ 48:17

“ದೇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವವರು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅವ್ರಿಗಂತಾನೇ ಬರುತ್ತೆ.”

ಮತ್ತಾಯ 5:3

“ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋ ತರ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು.”

ಮತ್ತಾಯ 22:39

“ಜನ ನಿಮಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿ.”

ಲೂಕ 6:31

“ದೇವರ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯೋರು ಇನ್ನೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ.”

ಲೂಕ 11:28

“ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೇ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಡಲ್ಲ.”

ಲೂಕ 12:15

“ನಮಗೆ ಊಟ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದ್ರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಬೇಕು.”

1 ತಿಮೊತಿ 6:8

“ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ.”

ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾರ್ಯ 20:35