ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಪ್ರಶ್ನೆ 6

ಮೆಸ್ಸೀಯನ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್‌ ಮುಂಚೆನೇ ಏನು ಹೇಳಿತ್ತು?

ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ

“ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್‌ ಎಫ್ರಾತವೇ. . . ನನಗಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನ ಆಳೋ ರಾಜ ನಿನ್ನಿಂದಾನೇ ಬರ್ತಾನೆ.”

ಮೀಕ 5:2

ನೆರವೇರಿಕೆ

“ಯೇಸು ಯೂದಾಯದ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದನು. ಆಗ ಹೆರೋದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ. ಯೇಸು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದ್ರು.”

ಮತ್ತಾಯ 2:1

ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ

“ಅವರು ತಮ್ಮತಮ್ಮಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಚೀಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ.”

ಕೀರ್ತನೆ 22:18

ನೆರವೇರಿಕೆ

“ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವನ್ನ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಜಡಿದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಲು ಬರೋ ತರ ನಾಲ್ಕು ಪಾಲು ಮಾಡಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರು. . . ಆದ್ರೆ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ತನಕ ನೆಯ್ದಿತ್ತು, ಹೊಲಿಗೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ‘ಇದನ್ನ ಹರಿಯೋದು ಬೇಡ. ಚೀಟಿಹಾಕಿ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ನೋಡೋಣ’ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು.”

ಯೋಹಾನ 19:​23, 24

ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ

“ಅವನ ಎಲ್ಲ ಮೂಳೆಗಳನ್ನ ಆತನು ಕಾಪಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಮುರಿದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.”

ಕೀರ್ತನೆ 34:20

ನೆರವೇರಿಕೆ

“ಸೈನಿಕರು ಯೇಸು ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಆತನ ಜೀವ ಹೋಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಆತನ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಮುರಿಲಿಲ್ಲ.”

ಯೋಹಾನ 19:33

ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ

“ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಚುಚ್ಚಲಾಯ್ತು.”

ಯೆಶಾಯ 53:5

ನೆರವೇರಿಕೆ

“ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಈಟಿಯಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳ ಮಧ್ಯ ಚುಚ್ಚಿದ. ತಕ್ಷಣ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ನೀರು ಬಂತು.”

ಯೋಹಾನ 19:34

ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ

“ಅವರು ನನಗೆ 30 ಬೆಳ್ಳಿ ಶೆಕೆಲ್‌ಗಳನ್ನ ಸಂಬಳವಾಗಿ ಕೊಟ್ರು.”

ಜೆಕರ್ಯ 11:​12, 13

ನೆರವೇರಿಕೆ

“ಆಮೇಲೆ 12 ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಇಸ್ಕರಿಯೂತ ಯೂದ ಮುಖ್ಯ ಪುರೋಹಿತರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ‘ನಾನು ಅವನನ್ನ ಹಿಡುಕೊಟ್ರೆ ನಂಗೇನು ಕೊಡ್ತೀರಾ?’ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಅವರು ಅವನಿಗೆ 30 ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು.”

ಮತ್ತಾಯ 26:​14, 15; 27:5