ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಪ್ರಶ್ನೆ 5

ಬೈಬಲಲ್ಲಿರೋ ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶ ಏನು?

“ನಿನ್ನ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯ ಮಧ್ಯ, ನಿನ್ನ ಸಂತಾನ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತಾನದ ಮಧ್ಯ ದ್ವೇಷ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವನು ನಿನ್ನ ತಲೆ ಜಜ್ಜುತ್ತಾನೆ, ನೀನು ಅವನ ಹಿಮ್ಮಡಿಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡ್ತಿಯ.”

ಆದಿಕಾಂಡ 3:15

“ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತೆ.”

ಆದಿಕಾಂಡ 22:18

“ನಿನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬರಲಿ. ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರೋ ತರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನೆರವೇರಲಿ.”

ಮತ್ತಾಯ 6:10

“ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕೊಡೋ ದೇವರು ಬೇಗ ಸೈತಾನನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಜಜ್ಜಿಬಿಡ್ತಾನೆ.”

ರೋಮನ್ನರಿಗೆ 16:20

“ಎಲ್ಲ ಮಗನ ಅಧೀನದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಮಗನು ತನಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅಧೀನ ಮಾಡಿದ ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನನ್ನೇ ಅಧೀನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ರಾಜನಾಗಿ ಆಳ್ತಾನೆ.”

1 ಕೊರಿಂಥ 15:28

“ಅಬ್ರಹಾಮ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ದೇವರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟನು . . . ಆ ಸಂತಾನ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತತಿ ಆಗಿದ್ದೀರ.”

ಗಲಾತ್ಯ 3:​16, 29

“ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮತ್ತು ಆತನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಆಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ರಾಜನಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ.”

ಪ್ರಕಟನೆ 11:15

“ಈ ದೊಡ್ಡ ಘಟಸರ್ಪವನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ರು. ಈ ಘಟಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಪಿಶಾಚ, ಸೈತಾನ, ಹಳೇ ಹಾವು ಅಂತ ಹೆಸ್ರಿದೆ. ಇವನು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋ ಜನ್ರನ್ನ ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆ ನಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನನ್ನ, ಇವನ ದೂತರನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ಎಸೆದ್ರು.”

ಪ್ರಕಟನೆ 12:9

“ಅವನು ಪಿಶಾಚ, ಸೈತಾನ, ಹಳೇ ಹಾವು ಅಂತ ಹೆಸ್ರಿದ್ದ ಘಟಸರ್ಪವನ್ನ ಹಿಡಿದು 1,000 ವರ್ಷ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟ.”

ಪ್ರಕಟನೆ 20:2