2023-2024ರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಚರಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನೊಂದಿಗೆ

‘ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ’

ಸಂಚರಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನ ಜೊತೆ ನಡೆಯುವ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿ.

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.