2023-2024ರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ—ಶಾಖಾ ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ

ದೇವರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡಿಯೋಣ!

ಶಾಖಾ ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಜೊತೆ ನಡೆಯುವ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿ.

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.