2022 ಲೋಕವ್ಯಾಪಕ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸೇವಾ ವರ್ಷದ ವರದಿ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2021ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2022ರವರೆಗಿನ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಾರುವ ಕೆಲಸದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.

2022 ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು

ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಲೋಕವ್ಯಾಪಕ ಸಾರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ.

2022ರ ದೇಶ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವರದಿಗಳು

ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ, ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಪಡೆದವರ, ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಇದೆ.

ನಿಮಗೆ ಇವೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು

ಜನರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ?

ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ನೋಡಿ.

ಜನರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಏಕೆ ಜನರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ?

ಯೇಸು ತನ್ನ ಆರಂಭದ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಏನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆಗಳು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಯಾರು?

ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ಅವರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದರೇನು?

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬೈಬಲನ್ನು ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ.