2021 ಅಧಿವೇಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಶುಕ್ರವಾರ

ಶುಕ್ರವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೂಕ 17:5 ರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ—“ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆ ಕೊಡು.”

ಶನಿವಾರ

ಶನಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೂದ 3 ರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ—‘ನಂಬಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರಿ.’

ಭಾನುವಾರ

ಭಾನುವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತಾಯ 21:21 ರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ—‘ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ.’

ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ

ಅಧಿವೇಶನ ಹಾಜರಾಗುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಮಾಹಿತಿ.