2020 ಲೋಕವ್ಯಾಪಕ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸೇವಾ ವರ್ಷದ ವರದಿ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2019 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2020 ರವರೆಗಿನ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಾರುವ ಕೆಲಸದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.

2020 ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಲೋಕವ್ಯಾಪಕ ಸಾರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ದೇಶ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವರದಿಗಳು 2020

ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ, ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಪಡೆದವರ, ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಇದೆ.

ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಜನರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ?

ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ನೋಡಿ.

ಜನರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಏಕೆ ಜನರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ?

ಯೇಸು ತನ್ನ ಆರಂಭದ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಏನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.