2020-2021 ರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ—ಸಂಚರಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನೊಂದಿಗೆ

ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷ್ಯ “ಯೆಹೋವ ದೇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ!”

ಯೆಹೋವ ದೇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ!

ಸಂಚರಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌.

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.