2020-2021 ರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ—ಶಾಖಾ ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ

ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಖಾ ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಭಾಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ. ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷ್ಯ. ‘ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ.’

‘ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ’

ಶಾಖಾ ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡಿಯೋ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌.

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.