ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

 ಭಾಗ 4

“ನಾನು ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ”—ಶುದ್ಧ ಆರಾಧನೆಯ ಮೇಲಾದ ಆಕ್ರಮಣ ಸಫಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ

“ನಾನು ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ”—ಶುದ್ಧ ಆರಾಧನೆಯ ಮೇಲಾದ ಆಕ್ರಮಣ ಸಫಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ

ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ 39:25

ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ: ಮಹಾ ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ

ಯೆಹೋವನು ಜನರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆತನನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ದ್ರೋಹ ಮಾಡೋವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆತನಿಗೆ ಹೇಗನಿಸುತ್ತೆ? ಯಾರನ್ನ ಮಹಾ ಸಂಕಟದಿಂದ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆತನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾನೆ? ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರಾಗಿರೋ ಯೆಹೋವನು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಕೆಟ್ಟ ಜನರನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ?

ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ

ಅಧ್ಯಾಯ 15

“ನಾನು ನಿನ್ನ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡ್ತೀನಿ”

ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟನೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿರೋ ವೇಶ್ಯೆಯರ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ನಾವೇನು ಕಲಿಬಹುದು?

ಅಧ್ಯಾಯ 16

“ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುರುತು ಹಾಕು”

ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗುರುತು ಹಾಕಲಾದ ವಿಧದಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪಾಠ ಇದೆ.

ಅಧ್ಯಾಯ 17

“ಗೋಗನೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀನಿ”

ಮಾಗೋಗಿನ ಗೋಗ ಯಾರು ಮತ್ತು ಅವನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲಿರೋ ದೇಶ ಯಾವುದು?

ಅಧ್ಯಾಯ 18

“ನನ್ನ ರೋಷಾವೇಶ ಭಗ್ಗಂತ ಉರಿಯುತ್ತೆ”

ಗೋಗನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೆಹೋವನು ರೋಷಾವೇಶದಿಂದ ಉರಿಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಾನೆ.