ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

 ಚೌಕ 9ಸಿ

ಯೆಹೋವನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೀತಾನೆ—ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ

ಯೆಹೋವನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೀತಾನೆ—ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
  • 1. ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಇಲ್ಲದ ಶುದ್ಧ ಆರಾಧನೆ ಇರುತ್ತೆ

  • 2. ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇರಲ್ಲ

  •  3. ಸ್ತುತಿ ಅನ್ನೋ ಬಲಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ

  • 4. ನಂಬಿಗಸ್ತ ಪುರುಷರು ಮುಂದಾಳುತ್ವವಹಿಸ್ತಾರೆ

  • 5. ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯರಾಗಿ ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ