ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

 ಚೌಕ 7ಎ

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದ ಜನಾಂಗಗಳು

ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಪೂ. 650-ಕ್ರಿ.ಪೂ. 300

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದ ಜನಾಂಗಗಳು

ಕಾಲಗಣನ ರೇಖೆ (ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದ್ದು)

 1. 620: ಬಾಬೆಲ್‌ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಶುರುಮಾಡಿತು

  ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ರಾಜನನ್ನ ಸಾಮಂತ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು

 2. 617: ಬಾಬೆಲಿನವ್ರು ಮೊದಲ ಸಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಂದ ಜನರನ್ನ ಕೈದಿಗಳಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು

  ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶೂರ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದರು

 3. 607: ಬಾಬೆಲಿನವ್ರು ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು

  ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ರು

 4. 607 ರ ನಂತ್ರ: ತೂರ್‌ ತೀರಪ್ರದೇಶವನ್ನ

  ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರ 13 ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದನು. ತೀರಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಮಾತ್ರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು, ದ್ವೀಪ ಹಾಗೇ ಉಳಿಯಿತು

 5. 602: ಅಮ್ಮೋನ್‌ ಮತ್ತು ಮೋವಾಬಿನ

  ಮೇಲೆ ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರ ದಾಳಿಮಾಡಿದ

 6. 588: ಬಾಬೆಲ್‌ ಈಜಿಪ್ಟನ್ನ ಸೋಲಿಸಿತು

  ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರ ತನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ 37 ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ

 7. 332: ತೂರ್‌ ದ್ವೀಪವನ್ನ

  ಮಹಾ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರನ ಸೈನ್ಯ ನಾಶಮಾಡ್ತು

 8. 332 ಅಥವಾ ಮುಂಚೆ: ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯ

  ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರನು ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಗಾಜಾವನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ

ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರದೇಶಗಳು

 • ಗ್ರೀಸ್‌

 • ಮಹಾ ಸಮುದ್ರ

 • (ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್‌ ಸಮುದ್ರ)

 • ತೂರ್‌

 • ಸೀದೋನ್‌

 • ತೂರ್‌

 • ಸಮಾರ್ಯ

 • ಯೆರೂಸಲೇಮ್‌

 • ಗಾಜಾ

 • ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯ

 • ಈಜಿಪ್ಟ್‌

 • ಬಾಬೆಲ್‌

 • ಅಮ್ಮೋನ್‌

 • ಮೋವಾಬ್‌

 • ಎದೋಮ್‌