ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

 ಚೌಕ 5ಎ

“ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನೇ, ನೋಡಿದ್ಯಾ?”

“ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನೇ, ನೋಡಿದ್ಯಾ?”

ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನು ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ನಾಲ್ಕು ಅಸಹ್ಯ ದೃಶ್ಯಗಳು. (ಯೆಹೆ. 8:5-16)

1. ಸಿಟ್ಟು ಬರಿಸೋ ಮೂರ್ತಿ

2. ಸುಳ್ಳು ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಧೂಪವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರೋ 70 ಹಿರಿಯರು

3. ‘ತಮ್ಮೂಜ್‌ ದೇವನಿಗಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಇರೋ ಹೆಂಗಸರು’

4. ‘ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಿರೋ 25 ಗಂಡಸ್ರು’