ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

 ಚೌಕ 3ಎ

ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ

ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಪೂ. 617

ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ

ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರದೇಶಗಳು

 • ಮಹಾ ಸಮುದ್ರ

 • (ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್‌ ಸಮುದ್ರ)

 • ಈಜಿಪ್ಟ್‌

 • ಕರ್ಕೆಮೀಷ್‌

 • ತೂರ್‌

 • ಯೆರೂಸಲೇಮ್‌

 • ಯೆಹೂದ

 • ಯೂಫ್ರೆಟಿಸ್‌ ನದಿ

 • ಬಹುಶಃ ಯೆಹೂದಿಗಳು ಕೈದಿಗಳಾಗಿ ಹೋದ ದಾರಿ

 • ದಮಸ್ಕ

 • ಅರೇಬಿಯದ ಮರುಭೂಮಿ

 •  ನಿನೆವೆ

 • ಬಾಬೆಲ್‌ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

 • ಟೈಗ್ರಿಸ್‌ ನದಿ

 • ಬಾಬೆಲ್‌

ಊರ್‌