ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಕೆಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ವಿವರಣೆ

ಕೆಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ವಿವರಣೆ

ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರೋ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪಗಳು:

  • ಕ್ರಿ.ಪೂ.—ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ

  • ಕ್ರಿ.ಶ.—ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ