ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

 ಭಾಗ 5

“‘ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸ್ತೀನಿ’—ಯೆಹೋವನ ಶುದ್ಧ ಆರಾಧನೆಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ

“‘ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸ್ತೀನಿ’—ಯೆಹೋವನ ಶುದ್ಧ ಆರಾಧನೆಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ

ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ 43:7

ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ: ದೇವಾಲಯದ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧ ಆರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

ಪ್ರವಾದಿ ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ ಮತ್ತು ಅಪೊಸ್ತಲ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಕೊಟ್ಟ ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೋಲಿಕೆಗಳಿದ್ದವು. ಆ ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕಲಿಬಹುದು: ಯೆಹೋವನು ಮೆಚ್ಚೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ದೇವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕೆಳಗೆ ಪರದೈಸಿನ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?

ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ

ಅಧ್ಯಾಯ 19

“ತೊರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಿಯುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತೆ”

ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹರಿಯೋ ನದಿಯ ದರ್ಶನ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು, ಈಗ ನೆರವೇರ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದು?

ಅಧ್ಯಾಯ 20

‘ದೇಶವನ್ನ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಡು’

ಒಂದು ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಜೊತೆ ಕೈದಿಗಳಾಗಿದ್ದವರಿಗೆ ತಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ದೇಶವನ್ನ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು.

ಅಧ್ಯಾಯ 21

“ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಸ್ರು, ‘ಯೆಹೋವ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ’ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ”

ಪಟ್ಟಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಶೇಷವಾದ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಬಹುದು?

ಅಧ್ಯಾಯ 22

“ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸು”

ಯೆಹೋವ ದೇವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವುದೇ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಉದ್ದೇಶ.