ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

 ಭಾಗ 1

‘ಆಕಾಶ ತೆರೆಯಿತು’

‘ಆಕಾಶ ತೆರೆಯಿತು’

ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ 1:1

ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ: ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಿರುನೋಟ

ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಯೆಹೋವನನ್ನ ನೋಡೋಕಾಗಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಬದುಕಲ್ಲ. (ವಿಮೋ. 33:20) ಆದ್ರೆ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನಿಗೆ ದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆ ದರ್ಶನ ನಮ್ಮನ್ನ ಚಕಿತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸೋಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಅವಕಾಶ ಎಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ.

ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ

ಅಧ್ಯಾಯ 3

‘ದೇವರು ತೋರಿಸಿದ ದರ್ಶನಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೆ’

ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ ಮೊದಲನೇ ದರ್ಶನವನ್ನ ನೋಡಿ ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತನಾದ. ಅವನು ನೋಡಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ.

ಅಧ್ಯಾಯ 4

‘ನಾಲ್ಕು ಮುಖಗಳಿರೋ ಜೀವಿಗಳು’ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ?

ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನಿಗೆ ದರ್ಶನ ತೋರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರೋ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಿದೆ.