ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

 ಅಧ್ಯಾಯ 17

ಸಂಚರಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಾರೆ?

ಸಂಚರಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಾರೆ?

ಮಲಾವಿ

ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇವಾ ಗುಂಪು

ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವಿಕೆ

ಹಿರಿಯರ ಕೂಟ

ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲ ಹಾಗೂ ಬಾರ್ನಬರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಂಚರಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರೆಂದು ಅದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಉದ್ದೇಶ? ಪೌಲನೇ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. “ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಿಗೆ ಪುನಃ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಹೋದರರನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ ಅವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆಂದು” ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಅಂದರೆ ಪೌಲ ಬಾರ್ನಬರಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಹೋದರರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಕಳಕಳಿ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅವರನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೂರಾರು ಮೈಲು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾರ್ಯಗಳು 15:36) ಇಂದಿನ ಸಂಚರಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಸಹ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂಚರಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಭೆಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ಕಿಟ್‌ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಚರಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಿಟ್‌ ಕೆಳಗೆ ಬರುವ ಸಭೆಗಳನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡಾವರ್ತಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಾರ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯರು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅನುಭವದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಬಾಲವೃದ್ಧರೆನ್ನದೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇವೆಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಪಾಲನಾ ಭೇಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಸಭಾ ಕೂಟ ಹಾಗೂ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಭಾಷಣ ನೀಡಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ.—ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾರ್ಯಗಳು 15:35.

ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಚರಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಸಭೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಅಭಿರುಚಿ ಇದೆ. ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಶುಶ್ರೂಷಾ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಸಭಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಭೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲು ಪಯನೀಯರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಭೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಆಸಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ನಮ್ಮ “ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿರುವ ಜೊತೆ ಕೆಲಸಗಾರ”ರಾಗಿದ್ದು ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ನೀಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. (2 ಕೊರಿಂಥ 8:23) ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತಿ ಅನುಕರಣಾಯೋಗ್ಯ.—ಇಬ್ರಿಯ 13:7.

  • ಸಂಚರಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವೇನು?

  • ಅವರ ಭೇಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವಿರಿ?