ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

 ಅಧ್ಯಾಯ 24

ನಮ್ಮ ಲೋಕವ್ಯಾಪಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಎಲ್ಲಿಂದ?

ನಮ್ಮ ಲೋಕವ್ಯಾಪಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಎಲ್ಲಿಂದ?

ನೇಪಾಳ

ಟೋಗೊ

ಬ್ರಿಟನ್‌

ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಬೈಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಂಚ್‌ ಆಫೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಬೆತೆಲ್‌ ಸೇವಕರ ಹಾಗೂ ಮಿಷನರಿಗಳ ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸಬಹುದು.

ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭೂವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುವುದಾದರೂ ನಾವು ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾನೆ, ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ “ನೆರವಿಗಾಗಿ ಮಾನವರ ಮುಂದೆ ಕೈ ಚಾಚುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕಾವಲಿನಬುರುಜು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಎರಡನೇ ಸಂಚಿಕೆ ತಿಳಿಸಿತು. ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಿಜವಾಗಿದೆ.—ಮತ್ತಾಯ 10:8.

ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ದೇಣಿಗೆಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಜನರು ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್‌ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಸಮಯ, ಶಕ್ತಿ-ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ದೇವರ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಧಾರೆಯೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. (1 ಪೂರ್ವಕಾಲವೃತ್ತಾಂತ 29:9) ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಾರೆ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಲು ಬಯಸುವವರು ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. jw.org ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ಮೂಲಕ ಸಹ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಯೇಸು ಉದಾಹರಿಸಿದ ವಿಧವೆಯಂತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ತೀರಾ ಬಡವಳಾಗಿದ್ದರೂ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಕಾಣಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ದೇವಭಕ್ತಿ ಮೆರೆದಳು. (ಲೂಕ 21:1-4) ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿಚ್ಛಿಸುವವರು ತಮ್ಮ “ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ” ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು.—1 ಕೊರಿಂಥ 16:2; 2 ಕೊರಿಂಥ 9:7.

ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ “ಆದಾಯದಿಂದ” ಯೆಹೋವ ದೇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಅವರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ.—ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 3:9.

  • ಬೇರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ?

  • ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ?