ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

 ಅಧ್ಯಾಯ 26

ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಹೇಗೆ ನೆರವಾಗುವಿರಿ?

ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಹೇಗೆ ನೆರವಾಗುವಿರಿ?

ಎಸ್ಟೋನಿಯ

ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ

ಮಂಗೋಲಿಯ

ಪೋರ್ಟರಿಕೊ

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹ ಯೆಹೋವ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸದಾ ನೀಟಾಗಿ ಇಡುವುದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯ ಭಾಗ. ಶುಚಿಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬಹುದು.

ಸಭಾ ಕೂಟದ ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸಭಾ ಕೂಟ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರು ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹವನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಭಾ ಹಿರಿಯ ಅಥವಾ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಸೇವಕ ಶುಚಿಕಾರ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೆಲ ಗುಡಿಸುವುದು, ಒರೆಸುವುದು, ಧೂಳು ಜಾಡಿಸುವುದು, ಕುರ್ಚಿ ಜೋಡಿಸುವುದು, ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಶುಚಿಮಾಡಿ ರೋಗಾಣು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು, ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಒರೆಸುವುದು, ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ, ಅಂಗಳವನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡುವುದು ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವಯಂ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಚಿಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗೂಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವಭಾವ ಬೆಳೆಸುತ್ತೇವೆ.—ಪ್ರಸಂಗಿ 5:1.

ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹದ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಲು ನಿಯತವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದುರಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಬಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. (2 ಪೂರ್ವಕಾಲವೃತ್ತಾಂತ 24:13; 34:11) ನೀಟಾಗಿ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹ ದೇವಾರಾಧನೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಶುಚಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವುದು ಯೆಹೋವ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಆರಾಧನೆಯ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅತೀವ ಪ್ರೀತಿಯಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. (ಕೀರ್ತನೆ 122:1) ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾರಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವಭಾವ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.—2 ಕೊರಿಂಥ 6:3.

  • ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು?

  • ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹವನ್ನು ಶುಚಿಮಾಡಲು ಯಾವ ಏರ್ಪಾಡಿದೆ?