ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

 ಅಧ್ಯಾಯ 25

ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಬೊಲಿವಿಯ

ನೈಜೀರಿಯದ ಒಂದು ಸಭಾಗೃಹ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಈಗ

ಟಹೀಟಿ

ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಯೇಸು ಬೋಧಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ. ಅದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಭಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹ ಎಂದು ಹೆಸರು.—ಲೂಕ 8:1.

ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹ ಸತ್ಯಾರಾಧನೆಯ ಕೇಂದ್ರ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವ ಕಾರ್ಯ ಸಂಘಟನೆಗೊಳ್ಳುವುದು ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹದಲ್ಲಿ. (ಮತ್ತಾಯ 24:14) ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹಗಳು ಗಾತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಭೆಗಳು ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇದಿನೇ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಐದು ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿವೆ! ಇಷ್ಟು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಹೇಗೆ?—ಮತ್ತಾಯ 19:26.

ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ. ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕಾಣಿಕೆ ಹಣವನ್ನು ಸಭೆಗಳು ಬ್ರಾಂಚ್‌ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಹಣವನ್ನು ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹ ಕಟ್ಟಲು ಅಥವಾ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲು ಆಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣಿಕರ ತಂಡಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ನಿರ್ಮಾಣ ತಂಡಗಳು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿನ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುವಂತೆ ಅರ್ಹ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾರಾದರೂ ಬಹುಪಾಲು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಯವರೇ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯೆಹೋವ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಾಗೂ ಆತನ ಜನರ ಅವಿರತ ಶ್ರಮದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.—ಕೀರ್ತನೆ 127:1; ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 3:23.

  • ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹ ಎಂಬ ಹೆಸರಿರುವುದೇಕೆ?

  • ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಹೇಗೆ?