ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

 ಅಧ್ಯಾಯ 20

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲಿಯ ಕಾರ್ಯವೇನು?

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲಿಯ ಕಾರ್ಯವೇನು?

ಒಂದನೇ ಶತಮಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲಿ

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲಿಯ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವುದು

ಒಂದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, “ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಮತ್ತು ಹಿರೀಪುರುಷರ” ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಷಿಕ್ತರೇ ಇದ್ದರಾದರೂ ಅವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲಿ. (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾರ್ಯಗಳು 15:2) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲಿಯ ಸಹೋದರರು ಬೈಬಲನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಚರ್ಚಿಸಿ, ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೆ ಏನೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಒಮ್ಮತದ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾರ್ಯಗಳು 15:25) ಅದೇ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಇಂದು ಸಹ ಅನುಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ದೇವರು ತನ್ನ ಇಷ್ಟವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲಿಯ ಸಹೋದರರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾದ ಬೈಬಲಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭೂವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಹೋದರರ ಬಳಗದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿವಾರ ಸಭೆಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಇಂದು ಸಹ ಬೈಬಲ್‌ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸಂಚರಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರರ ಮೂಲಕ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವಜನರು ಏಕಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಗೈಯುತ್ತಾ ಐಕ್ಯರಾಗಿರಲು ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. (ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾರ್ಯಗಳು 16:4, 5) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರ ಮತ್ತು ಶುಶ್ರೂಷಾ ಸೇವಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲಿಯ ಸಹೋದರರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ವಪರಮಾಧಿಕಾರಿ ಯೆಹೋವ ದೇವರ ಹಾಗೂ ಸಭೆಯ ಶಿರಸ್ಸಾಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. (1 ಕೊರಿಂಥ 11:3; ಎಫೆಸ 5:23) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲಿಯ ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮನ್ನು ದೇವಜನರ ನಾಯಕರೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇವರು ಸಹ ಕುರಿಮರಿ ಯೇಸು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ “ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.” (ಪ್ರಕಟನೆ 14:4) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲಿಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಆ ಮಂಡಲಿಯ ಸಹೋದರರು ಸದಾ ಕೃತಜ್ಞರು.

  • ಒಂದನೇ ಶತಮಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರಾಗಿದ್ದರು?

  • ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲಿ ಇಂದು ದೇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.