ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿ

ಪರಿವಿಡಿ

ಭಾಗ 1 ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಲಪ್ರಳಯದ ತನಕ

ಭಾಗ 2 ಜಲಪ್ರಳಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದುವ ತನಕ

ಭಾಗ 3 ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಮಯದಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಅರಸನ ತನಕ

ಭಾಗ 4 ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಅರಸನಿಂದ ಬಾಬೆಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿವಾಸದ ತನಕ

ಭಾಗ 5 ಬಾಬೆಲಿನ ಬಂದಿವಾಸದಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಕಟ್ಟುವ ತನಕ

ಭಾಗ 6 ಯೇಸುವಿನ ಜನನದಿಂದ ಮರಣದ ತನಕ

ಭಾಗ 7 ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನದಿಂದ ಪೌಲನ ಸೆರೆವಾಸದ ತನಕ

ಭಾಗ 8 ಬೈಬಲ್‌ ಏನನ್ನು ಮುಂತಿಳಿಸುತ್ತದೋ ಅದು ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ