ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗೋ ಬೈಬಲ್‌ ವಚನಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಬೈಬಲ್‌ ವಚನಗಳನ್ನ ಬೇಗ ಪಟ್ಟಂಥ ಹುಡುಕೋಕೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ.

ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾದ ಪದಗಳಿಲ್ಲ