ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ದೇವರಿಗೊಂದು ಹೆಸರಿದೆಯಾ?

ದೇವರಿಗೊಂದು ಹೆಸರಿದೆಯಾ?

ದೇವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಿರುದುಗಳಿವೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ರಭು ಇತ್ಯಾದಿ. (ಯೋಬ 34:12; ಪ್ರಸಂಗಿ 12:1; ದಾನಿಯೇಲ 2:47) ಆದರೆ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇದೆಯಾ?