ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಬೈಬಲಿನ ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಮತ್ತು ಪುನರಾಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ.