ಜನರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ-ಶಿಷ್ಯರಾಗೋಕೆ ಕಲಿಸಿ

ಈ ಕಿರುಹೊತ್ತಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಸಾರೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ.

ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾದ ಪದಗಳಿಲ್ಲ