ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

 ಪಾಠ 8

ಸೂಕ್ತವಾದ ಉದಾಹರಣೆ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಉದಾಹರಣೆ

ಮತ್ತಾಯ 13:34, 35

ಏನು ಮಾಡಬೇಕು: ಸರಳವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು.

ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು:

  • ಸರಳವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಕಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳು ನೀವು ಕಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

  • ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೇಳುಗರ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ನೀವು ಕೊಡುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗಬಾರದು, ನೋವಾಗಬಾರದು.

  • ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. ಆದರೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುವ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠನೂ ನೆನಪಲ್ಲಿರಬೇಕು.