ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

 ಪಾಠ 14

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ಇಬ್ರಿಯ 8:1

ಏನು ಮಾಡಬೇಕು: ಪ್ರತಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶವು ಭಾಷಣದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಭಿಕರು ಇಡೀ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು:

  • ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಿಸಬೇಕಾ, ಮನವೊಲಿಸಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಚೋದಿಸಬೇಕಾ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೀಡಿ. ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆಯಾ ಎಂದು ನೋಡಿ.

  • ಭಾಷಣದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿ. ಭಾಷಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಆಗಾಗ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿ ಮಾತಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳನ್ನು ಪುನಃಪುನಃ ಹೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬದಲಿ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

  • ಸರಳವಾಗಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಒಂದೊಂದು ಮುಖ್ಯಾಂಶವನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಡಿ. ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹಾರಬೇಡಿ.