ಎಂದೆಂದೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳೋಣ!​—ದೇವರಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಶುರುಮಾಡೋಣ

ಉಚಿತವಾಗಿ ಬೈಬಲ್‌ ಕಲಿಯಲು ಶುರುಮಾಡೋಕೆ ಈ ಕಿರುಹೊತ್ತಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ.

ನಿಮಗೆ ಇವೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು

ಜನರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ನಡೆಸುವ ಬೈಬಲ್‌ ಸ್ಟಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಬೈಬಲ್‌ ಬಳಸಬಹುದು. ಸ್ಟಡಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ಕರೆಯಬಹುದು.