ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಈ ಲೋಕ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ?

ಈ ಲೋಕ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ?

ನೀವೇನು ನೆನಸುತ್ತೀರಿ . . .

  • ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ?

  • ಮನುಷ್ಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ?

  • ಇನ್ನಾರದೋ ಕೈಯಲ್ಲಿ?

 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?

“ಲೋಕವೆಲ್ಲವು ಕೆಡುಕನ ವಶದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ.”—1 ಯೋಹಾನ 5:19.

“ಸೈತಾನನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಲಯಮಾಡುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ದೇವಕುಮಾರನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು.”—1 ಯೋಹಾನ 3:8, ಸತ್ಯವೇದವು.

ಈ ಸತ್ಯಾಂಶ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ . . .

ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿಜ ಕಾರಣ ಏನೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.—ಪ್ರಕಟನೆ 12:12.

ಒಳ್ಳೇ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ.—1 ಯೋಹಾನ 2:17.

 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಂಬಬಹುದಾ?

ಖಂಡಿತ ನಂಬಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ:

  • ಸೈತಾನನ ಆಡಳಿತ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣುವ ಕಾಲ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ಮಾನವಕುಲವನ್ನು ಸೈತಾನನ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಬೇಕನ್ನುವುದು ಯೆಹೋವ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ. ಸೈತಾನನನ್ನು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವನಿಂದಾದ ನಷ್ಟವನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಯಾಗಿದೆ.—ಇಬ್ರಿಯ 2:14.

  • ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಆಳಲು ದೇವರು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ. ಇವತ್ತಿರುವ ಸ್ವಾರ್ಥ, ಕ್ರೂರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತಲ್ಲ ಯೇಸು. “ದೀನದರಿದ್ರರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ . . . ಕುಯುಕ್ತಿ ಬಲಾತ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಯುವನು; ಅವರ ಜೀವವು ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವದು” ಎಂದು ರಾಜ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್‌ ಹೇಳುತ್ತದೆ.—ಕೀರ್ತನೆ 72:13, 14.

  • ಸುಳ್ಳಾಡದ ದೇವರು. “ದೇವರು ಸುಳ್ಳಾಡಲಾರ” ಎಂದು ಬೈಬಲ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. (ಇಬ್ರಿಯ 6:18, ನೂತನ ಲೋಕ ಭಾಷಾಂತರ) ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಯಿತು! (ಯೆಶಾಯ 55:10, 11) ದೇವರ ಕೈಯಿಂದ “ಈ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿ” ಸೈತಾನ ಖಂಡಿತ ನಾಶವಾಗುವನು.—ಯೋಹಾನ 12:31.

 ಯೋಚಿಸಿ

ಈ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಸೈತಾನ ನಾಶವಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಲೋಕ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?

ಉತ್ತರ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ: ಕೀರ್ತನೆ 37:10, 11; ಪ್ರಕಟನೆ 21:3, 4.