ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಕಡಿದ ಮರ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರಬಲ್ಲದೇ?

ಕಡಿದ ಮರ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರಬಲ್ಲದೇ?

ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವದಾರು ವೃಕ್ಷ (ಸೀಡರ್‌ ವೃಕ್ಷ) ನೋಡಲು ಬಹು ಸುಂದರ. ಇದರ ಮುಂದೆ ಆಲೀವ್‌ ಮರ ಅಷ್ಟೇನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಂಕುಡೊಂಕಾಗಿ ಗಂಟುಗಂಟಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಲೀವ್‌ ಮರಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಂಥದ್ದೇ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ಬದುಕಿ ಉಳಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಿರುವ ಕೆಲವು ಆಲೀವ್‌ ಮರಗಳಿಗೆ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಲೀವ್‌ ಮರದ ಕಾಂಡವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿದು ಹಾಕಿದರೂ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದಕ್ಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹರಡಿರುವ ಅದರ ಬೇರುಗಳು. ಅವು ಜೀವಂತವಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಮರ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರಬಲ್ಲದು.

ನಂಬಿಗಸ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಯೋಬನಿಗೆ ತಾನು ಸತ್ತರೂ ಮತ್ತೆ ಬದುಕುವೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಿತ್ತು. (ಯೋಬ 14:13-15) ತನ್ನನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದೇವರಿಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲು ಅವನು ಒಂದು ಮರದ (ಬಹುಶಃ ಆಲೀವ್‌ ಮರದ) ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟನು. “ಕಡಿದ ಮರವೂ ತಾನು ಮೊಳೆಯುವದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರೇನೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದಲ್ಲವೇ!” ಎಂದು ಯೋಬ ಹೇಳಿದನು. ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲದಿಂದ ಆಲಿವ್‌ ಮರ ಒಣಗಿ ಸತ್ತುಹೋಗಿದ್ದರೂ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಬೇರಿನಿಂದ ಚಿಗುರುಗಳು ಮೇಲೆ ಬಂದು “ಗಿಡದ ಹಾಗೆ ಕವಲೊಡೆಯುವದು.”—ಯೋಬ 14:7-9.

ಕಡಿದ ಆಲೀವ್‌ ಮರ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ತವಕ ರೈತನಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತೀರಿಹೋಗಿರುವ ತನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಸೇವಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸುವ ತವಕ ಯೆಹೋವ ದೇವರಿಗಿದೆ. (ಮತ್ತಾ. 22:31, 32; ಯೋಹಾ. 5:28, 29; ಅ. ಕಾ. 24:15) ಮರಣಪಟ್ಟಿರುವವರು ಹೊಸ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತರಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಊಹಿಸಿ!