ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ‘ಬಹಳ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಜೀವಿಸುವರು.’—ಕೀರ್ತನೆ 37:11

ಬೈಬಲ್‌ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?

ಬೈಬಲ್‌ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?

ಚಿಂತೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಬೈಬಲ್‌ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದಾ?

ನೀವೇನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ?

  • ಹೌದು

  • ಇಲ್ಲ

  • ಇರಬಹುದೇನೋ

ಬೈಬಲ್‌ ಏನನ್ನುತ್ತದೆ

“ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆತನ [ದೇವರ] ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾನೆ.” (1 ಪೇತ್ರ 5:7) ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ಬೈಬಲ್‌ ಮಾತು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಬೈಬಲಿನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಏನನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು?

  • ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ “ದೇವಶಾಂತಿಯನ್ನು” ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸುತ್ತದೆ.—ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 4:6, 7.

  • ಜೊತೆಗೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಓದುವುದರಿಂದ ಜೀವನದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು.—ಮತ್ತಾಯ 11:28-30.

ಚಿಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದಾ?

ಅನೇಕರ ನಂಬಿಕೆ . . . ಮನುಷ್ಯ ಅಂದಮೇಲೆ ಚಿಂತೆ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಅಂತ ಕೆಲವರು ನಂಬಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸತ್ತ ಮೇಲೆನೇ ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗೋದು ಅಂತಾರೆ. ನೀವೇನು ನೆನಸುತ್ತೀರಿ?

ಬೈಬಲ್‌ ಏನನ್ನುತ್ತದೆ

ಚಿಂತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇವರು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೇ, “ಇನ್ನು ಮರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಇನ್ನು ದುಃಖವಾಗಲಿ ಗೋಳಾಟವಾಗಲಿ ನೋವಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.—ಪ್ರಕಟನೆ 21:4.

ಬೈಬಲಿನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಏನನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು?