ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಲೋಕವ್ಯಾಪಕ ಸುವಾರ್ತೆ ಕೆಲಸ

ಲೋಕವ್ಯಾಪಕ ಸುವಾರ್ತೆ ಕೆಲಸ

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು—ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲು ಸುಸಂಘಟಿತರು ಎಂಬ ವಿಡಿಯೊವಿನ ತುಣುಕು ಇದು.