ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರಾ?

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರಾ?

ಹೌದು. ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದು: “ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವೂ ಸತ್ಯವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮೂಲಕವೇ ಹೊರತು ಯಾರೂ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.” (ಯೋಹಾನ 14:6) ಯೇಸು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾನವ ಜೀವವನ್ನು ವಿಮೋಚನಾ ಮೌಲ್ಯ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. (ಮತ್ತಾಯ 20:28) ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವವರು ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಆತನ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಸಾಧ್ಯಗೊಳಿಸಿತು. (ಯೋಹಾನ 3:16) ಯೇಸು ಈಗಾಗಲೇ ದೇವರ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜನಾಗಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಹ ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆ ರಾಜ್ಯ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. (ಪ್ರಕಟನೆ 11:15) ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ‘ತಂದೆಯು ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು’ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. (ಯೋಹಾನ 14:28) ಹಾಗಾಗಿ ಯೇಸುವನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರೆಂದು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ದೇವರ ಮಗನೆಂದು ನಂಬುತ್ತೇವೆ.