ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

JW.ORG ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬೈಬಲಿನ ಸಂದೇಶ ತಿಳಿಸಿ

JW.ORG ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬೈಬಲಿನ ಸಂದೇಶ ತಿಳಿಸಿ

ಆಗಸ್ಟ್‌ 27, 2012ರಂದು ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡ jw.org ವೆಬ್‌ಸೈಟನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರೆಲ್ಲರು ಇದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.