ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

Kannada (ಕನ್ನಡ)

ನಿಂತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನೋಡಿ!

ನಿಂತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನೋಡಿ!

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ ನಗರದ ಮ್ಯಾನ್‌ಹ್ಯಾಟನ್‌ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ಅನೇಕರು ಬೈಬಲ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಹೇಗೆಂದು ನೋಡಿ.