ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆರೆಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ಪಯಣ

ಸೆರೆಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ಪಯಣ

ಒಬ್ಬ ಕೈದಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿ.​—ಕೀರ್ತನೆ 68:6.