ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎದ್ದ ತೂಫಾನು​—ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ನಂಬಿಕೆ

ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎದ್ದ ತೂಫಾನು​—ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ನಂಬಿಕೆ

ಪಾರಾದವರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಿರಿ.