ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಬದುಕು ಬದಲಾದ ವಿಧ

ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದ್ವೇಷನ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ?

ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದ್ವೇಷನ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ?

ಯೆಹೂದಿಗಳ ಮತ್ತು ಅರೆಬಿಯರ ಮಧ್ಯೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದ್ವೇಷ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ದ್ವೇಷನ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.