ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಬೈಬಲ್‌

ನನ್ನ ಬದುಕು ಬರಡಾಗಿತ್ತು

ನನ್ನ ಬದುಕು ಬರಡಾಗಿತ್ತು

ಡ್ಮಿಟ್ರೇ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಜ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೆರವು ಸಿಕ್ಕಿತು.