ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಧಿವೇಶನಗಳು

ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಧಿವೇಶನಗಳು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು—ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲು ಸುಸಂಘಟಿತರು ಎಂಬ ವಿಡಿಯೊವಿನ ತುಣುಕು ಇದು.