ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಬೈಬಲನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಬೈಬಲ್‌ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಿ, ಆ ವೃತ್ತಾಂತಗಳಿಗೆ ಜೀವತುಂಬಿಸಿ!

ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮಾಹಿತಿಯು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.