ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಏನಂತಾರೆ

ಹಣ

ಹಣ

ಯುವಜನರು ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ- ಹಣ ಉಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ, ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅದರದ್ದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ.