ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಏನಂತಾರೆ

ಇದೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೀವನ

ಇದೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೀವನ

ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದೀರಾ? ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷ ಕಂಡುಕೊಂಡಳೆಂದು ನೋಡಿ.