ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಏನಂತಾರೆ?

ಮೊಬೈಲ್‌ ಫೋನ್‌ಗಳು

ಮೊಬೈಲ್‌ ಫೋನ್‌ಗಳು

ಮೊಬೈಲ್‌ ಫೋನ್‌ನಿಂದ ಒಳ್ಳೇದೇನಿದೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದೇನಿದೆ ಅಂತ ಮೂವರು ಯುವಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.