ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಏನಂತಾರೆ

ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ

ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ

ಕೆಲವು ಯುವಕರು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಲು ತಮಗಿರೋ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ.