ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಏನಂತಾರೆ?

ಸಮಯ ಮುಂದೂಡುವುದು

ಸಮಯ ಮುಂದೂಡುವುದು

ಕೆಲಸ ಮುಂದೂಡುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಬೇಗ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯುವ ಜನರು ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ.